زم‌تون


خواب عمیق

متفرقه ها
مانا نیستانی
خواب عمیقپیشنهاد ارزان

متفرقه ها
مانا نیستانی
پیشنهاد ارزانشکنجه... برای جعفر پناهی و دیگران

متفرقه ها
مانا نیستانی
شکنجه... برای جعفر پناهی و دیگرانزندانی و زندانبان

متفرقه ها
مانا نیستانی
زندانی و زندانبانکیش و مات

متفرقه ها
مانا نیستانی
کیش و ماتبرای زیدآبادی، نوری زاد، سحر خیز، ستوده و دیگران

متفرقه ها
مانا نیستانی
برای زیدآبادی، نوری زاد، سحر خیز، ستوده و دیگرانمراسم قربانی

متفرقه ها
مانا نیستانی
مراسم قربانیرهایی

متفرقه ها
مانا نیستانی
رهاییخط تولید

متفرقه ها
مانا نیستانی
خط تولیدآویز

متفرقه ها
مانا نیستانی
آویزمصلوب...برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان

متفرقه ها
مانا نیستانی
مصلوب...برای روز جهانی منع خشونت علیه زنانپنجره

متفرقه ها
مانا نیستانی
پنجرهحمایت

متفرقه ها
مانا نیستانی
حمایتطعم نیک

متفرقه ها
مانا نیستانی
طعم نیکهدف

متفرقه ها
مانا نیستانی
هدفدرد

متفرقه ها
مانا نیستانی
دردتماشاگر

متفرقه ها
مانا نیستانی
تماشاگرمزاحمت

متفرقه ها
مانا نیستانی
مزاحمتبوسه

متفرقه ها
مانا نیستانی
بوسهآهنگ صلح

متفرقه ها
مانا نیستانی
آهنگ صلح