Sep 2008


اندیشه انتقادی

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
اندیشه انتقادیتضارب آراء

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
تضارب آراءحق با اکثریت است

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
حق با اکثریت استگفتمان

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
گفتمانرسانه های آزاد

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
رسانه های آزادهویت فردی

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
هویت فردیانتخاب، نه انتصاب

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
انتخاب، نه انتصابقدرت باید پاسخگو باشد

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
قدرت باید پاسخگو باشدآزادیهای اجتماعی

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
آزادی های اجتماعیآزادی بیان

دموکراسی یعنی...
مانا نیستانی
آزادی بیاناز فردا در زم تون

دموکراسی یعنی
مانا نیستانی
از فردا در زم تون
موضوعات